Bell Schedule

Regular Bell Schedule (Mon, Tues, Thurs, Fri)

Period Class Begins  Class Ends
    1        8:35      9:31
    2        9:36     10:24
    3       10:29             11:17
    4       11:22             12:10
Lunch       12:30             12:40
    5       12:45              1:33
    6        1:38      2:26
Study Hall 2:26      2:46
 
 
 

Early Out Schedule (Wed)

Period Class Begins Class Ends
   1 8:35      9:18
   2         9:23     10:06
   3        10:11             10:54
   4        10:59             11:42
   5        11:47             12:30
Lunch        12:30              1:00
   6 1:05      1:48
 
 
 
 
 
 

Minimum Day Schedule